Organisering Agder IUA

Agder IUA er en administrativ sammenslutning av de 3 IUA’ene som i dag finnes i Agder (IUA Vest-, Midt- og Aust-Agder). IUA står for Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning. Agder IUA ledes av de 3 IUA-lederne i Agder sammen. Ved en reell hendelse er det lederen av IUA der hendelsen finner sted som i utgangspunktet leder aksjonen.

Formålet med samarbeidet er å sikre at Agder får en robust og slagkraftig organisasjon som har et effektivt reaksjonsapparat i tilfelle av ukontrollert utslipp av oljeprodukter og kjemikalier. Agder IUA har utarbeidet felles beredskapsplan, øvelses- /opplæringsplan og materielloversikt for alle 3 IUA’ene. Dette gir likhet og forutsigbarhet som gjør at en lettere kan utnytte resursene på tvers av IUA-grensene dersom behovet skulle melde seg. Agder IUA representerer og handler av den grunn på vegne av samtlige kommuner i Agder og i samarbeid med kommunen(e) som er rammet av utslippet.

Formålet med beredskapen mot akutt forurensning er å verne om liv, helse, naturmiljø og næringsinteresser til sjøs og på land. Ved fare og ulykkeshendelser vil liv og helse ha førsteprioritet, og alle tilgjengelige ressurser vil bli disponert til redningsarbeidet. Parallelt med redningsarbeidet vil det, så langt det er praktisk mulig, mobiliseres utstyr og personell for å hindre eller begrense skade som følge av akutt forurensning. Naturmiljøet skal prioriteres forannæringsinteresser.

Forurensningsloven beskriver privat, kommunal og statlig beredskap. Den som driver virksomhet som kan medføre akutt forurensning skal sørge for en nødvendig beredskap for å hindre, oppdage, stanse, fjerne og begrense virkningen av forurensningen.

Kommuner skal sørge for nødvendig beredskap mot mindre tilfeller av akutt forurensning som kan inntreffe eller medføre skadevirkninger innen kommunen, og som ikke dekkes av privat beredskap. Staten skal sørge for beredskap mot større tilfeller av akutt forurensing som ikke er dekket av kommunal eller privat beredskap.

Kystverkets ivaretar statens ansvar for beredskap mot akutt forurensning. Kystverket har som oppgave å forebygge og identifisere akutt forurensning, og påse at ansvarlig forurenser eller kommune iverksetter nødvendige tiltak når akutt forurensning inntreffer.

Kartoversikt over sektorer

Kontakt oss

IUA Vest-Agder
Jon Inge Aasen
Brannsjef BVS
90 20 21 45
IUA Midt-Agder
Jan Røilid
Brannsjef KBR
98 24 48 00
IUA Aust-Agder
Dag Svindseth
Brannsjef ØABV
92 44 78 89
Rune Hvass
Fast nestleder AA IUA
+47 900 68 450
Agder IUA
Egil Olav Knustad
Prosjektleder
95 80 00 51

IUA Vest-Agder

Før IUA ble etablert, bestod oljevernberedskapen av oljevernutvalg langs kysten. Vår kyststripe bestod av 3 oljevernutvalg, hhv Mandal/Lindesnes, Lyngdal/Farsund og Kvinesdal/Flekkefjord.
Ved etablering av IUA`er kom også innlandskommunene med i en felles beredskap som også ble utvidet til å omfatte kjemikalievern.

Beredskapsområdet IUA Vest-Agder består i dag av kommunene Audnedal, Farsund, Flekkefjord, Hægebostad, Kvinesdal, Lindesnes, Lyngdal, Mandal, Marnardal, Sirdal og Åseral.
Beredskapsstyret for IUA Vest Agder består av en representant fra hver kommune, brannsjef, havnefogd eller teknisk sjef. Som konsultative medlemmer til styret er distriktssjef i Vest Agder Sivilforsvarsdistrikt samt en representant fra GE Healthcare AS.

Beredskapen er organisert med kontor og sekretariat hos Brannvesenet Sør IKS (BvS) som også er vertsbrannvesen for IUA, med brannsjefen som daglig leder.

Utover samarbeidet med de andre IUA’ene i Agder har IUA Vest-Agder også avtale med NOFO. Norsk Oljevernforening For Operatørselskap (NOFO) ivaretar operatørselskapenes oljevernberedskap på den norske kontinentalsokkelen.

IUA Midt-Agder

Kommunene Kristiansand, Søgne, Songdalen, Vennesla, Iveland, Evje og Hornnes, Bygland, Valle, Bykle, Birkenes og Lillesand har etter reglene i Kommunelovens § 27 opprettet et samarbeid ved akutt forurensing under navnet "Midt-Agder interkommunale utvalg mot akutt forurensing" (Midt-Agder IUA).
Kommunenes plikter etter Forurensingslovens § 43 er delegert til beredskapsstyret. Beredskapsstyret er underlagt vedtekter hjemlet i kommunelovens § 27, i den hensikt å ivareta krav til kommunal beredskap ved akutt forurensing. Operativt ansvar på land, vassdrag og sjø er i utgangspunktet tillagt brannvesenet slik det er organisert i den enkelte kommune.
Unntaket er Kristiansand hvor Kristiansand havn KF (havna) har ansvaret for sjøområdene.

Kristiansandsregionen brann og redning IKS (KBR) er sekretariat for den interkommunale beredskapsorganisasjonen i Midt-Agder

IUA Aust-Agder

Beredskapsområdet IUA Aust-Agder består i dag av kommunene Grimstad, Arendal, Tvedestrand, Gjerstad, Vegårshei, Risør, Froland og Åmli.
Beredskapsstyret for IUA Midt-Agder består av en representant fra hver kommune, utenom Arendal som har 2 repesentanter.

Østre Agder Brannvesen (ØABV) er faglig/administrativ base for IUA og ved regionale aksjoner vil også aksjonsledelsen ligge der.
Brannsjefen i ØABV er fast leder for IUA.

Utover samarbeidet med de andre IUA’ene i Agder deltar også IUA Aust-Agder i Oslofjord-samarbeidet.