Agder IUA

Formålet med beredskapen mot akutt forurensning er å verne om liv, helse, naturmiljø og næringsinteresser til sjøs og på land. Ved fare og ulykkeshendelser vil liv og helse ha førsteprioritet, og alle tilgjengelige ressurser vil bli disponert til redningsarbeidet. Parallelt med redningsarbeidet vil det, så langt det er praktisk mulig, mobiliseres utstyr og personell for å hindre eller begrense skade som følge av akutt forurensning. Naturmiljøet skal prioriteres forannæringsinteresser.

Forurensningsloven beskriver privat, kommunal og statlig beredskap. Den som driver virksomhet som kan medføre akutt forurensning skal sørge for en nødvendig beredskap for å hindre, oppdage, stanse, fjerne og begrense virkningen av forurensningen.

Kommuner skal sørge for nødvendig beredskap mot mindre tilfeller av akutt forurensning som kan inntreffe eller medføre skadevirkninger innen kommunen, og som ikke dekkes av privat beredskap. Staten skal sørge for beredskap mot større tilfeller av akutt forurensing som ikke er dekket av kommunal eller privat beredskap.

Kystverkets ivaretar statens ansvar for beredskap mot akutt forurensning. Kystverket har som oppgave å forebygge og identifisere akutt forurensning, og påse at ansvarlig forurenser eller kommune iverksetter nødvendige tiltak når akutt forurensning inntreffer.

Siste hendelser

15. juni 2018
Oljevernøvelse i Farsund 17.04.2018
Brannvesenet Sør gjennomførte oljevernøvelse i Lundevågen sammen med Skjærgårdstjenesten
Les mer..
8. februar 2018
Oljevernaksjon på Lista 27.01.2018
Utrykningsleder fra Brannvesenet Sør, Farsund dro til stedet og konstaterte at det var olje på stranden over en lang strekning. Det ble besluttet å iverksette aksjon for å få fjernet oljesølet neste morgen.
Les mer..
1. februar 2019
Ny artikkel
Les mer..