Beredskap

Kommunene skal sørge for nødvendig beredskap mot mindre tilfeller av akutt forurensning som kan inntreffe eller medføre skadevirkninger innen kommunen, og som ikke dekkes av privat beredskap. Samtlige norske kommuner samarbeider om beredskapen gjennom interkommunale beredskapsregioner ledet av interkommunale utvalg mot akutt forurensning (IUA). For å være rustet til å kunne håndtere slike hendelser må IUA’ene sørge for å ha nødvendig kompetanse tilgjengelig. Det er et mål gi egne mannskaper opplæring slik at aksjoner kan gjennomføres med mest mulig egne resurser på alle nivå. Det er viktig at en har en ensartet kompetanseoppbygging innen håndtering av akutt forurensing i Agder, samt opp mot andre aktuelle samarbeidspartnere (f.eks. Kystverket, Havnevesen, Sivilforsvaret og andre). Det er også viktig at kompetanseoppbygging holder forsvarlig og ønsket kvalitet.

Formålet med beredskapen mot akutt forurensning er å verne om liv, helse, naturmiljø og næringsinteresser til sjøs og på land. Ved fare og ulykkeshendelser vil liv og helse ha førsteprioritetet, og alle tilgjengelige ressurser vil bli disponert til redningsarbeidet.
Last ned dokumenter
 
Lenker til eksterne nettsider/dokumenter